Fotbal Senohraby

SOKOL SENOHRABY

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ

Základní ustanovení

Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků areálu. Fotbalové hřiště majetkem TJ Sokol Senohraby (dále TJ) a správou hřiště je pověřen Fotbalový oddíl TJ Sokol Senohraby (dále FO). Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání z areálu hřiště.

Účel užívání sportovního areálu

Sportovní areál slouží zejména pro činnost fotbalového oddílu TJ Sokol Senohraby a dále organizovaných skupin, sportovní aktivitu veřejnosti, kulturní a jiné akce.

 

Provozní pravidla a pravidla užívání prostor sportovního areálu

 • Za správu, čistotu a údržbu areálu odpovídá TJ.
 • Správcem areálu je pan David Kumsta, komunikací s uživateli je pověřen předseda FO
 • Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny správce areálu, případně předsedy TJ či předsedy fotbalového oddílu TJ.
 • Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany a hygienická pravidla.
 • Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v areálu přítomny v souvislosti s činností uživatele a je povinen nahradit vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich odpovědný zástupce.
 • Uživatel odpovídá za veškeré újmy na zdraví a životě všech osob, které jsou v areálu přítomny v souvislosti s činností uživatele.

Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

 • Uživatel je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.
 • Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil plochu a zařízení areálu.
 • Uživatel je povinen v případě kulturních a jiných mimořádných akcí vrátit užitý prostor do původního stavu.
 • Za veškerou činnost v prostorách areálu odpovídá vyučující, vedoucí cvičení, pořadatel nebo osoba, která si prostory pronajala.
 • Zjistí-li uživatel nějakou závadu nebo poškození, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit správci objektu.
 • Vstup na hrací plochu je možný pouze v odpovídající sportovní obuvi.
 • Je zakázáno smýkání těžkých předmětů po povrchu sportovní plochy.
 • Je zakázáno vstupovat na hrací plochu mimo provozní dobu.
 • Nezletilým je vstup povolen pouze za přítomnosti odpovědné osoby starší 18 let.
 • Je zakázáno na sportovištích při sportovní činnosti požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Výjimku může povolit pouze předseda TJ nebo předseda FO (plesy, zábavy, diváci apod.).
 • Do areálu je povolen vjezd jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí a vstup se psy a jinými zvířaty pouze se souhlasem správcem areálu.

 

Provozní doba v areálu

 • Areál je určen k letnímu provozu, připravenost trávníku k používání určuje správce areálu.
 • Provozní doba je stanovena tréninkovým rozvrhem, který zpracovává oddíl kopané a rozlosováním zápasů, využití dalšími subjekty pouze po dohodě se správcem areálu, předsedou TJ nebo předsedou FO.
 • Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem předseda FO.
 • Správce areálu je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit předsedovi FO, který je povinen ji zveřejnit a neprodleně informovat uživatele.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Za provoz a za maximální využití prostor areálu odpovídá TJ. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a  právo vyvozovat z nich opatření.

 • Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu.
 • Uživatelé, se kterými má TJ uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v areálu.
 • Při užívání prostor areálu platí veškeré zákonné předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, hygienickými nařízeními, požárními předpisy a dalšími obecně platnými právními předpisy.
 • Ceny za užívání areálu jsou stanoveny ve výši:

Při pronájmu dlouhodobějším, při jednorázových akcích nebo v málo využívané době může být výše nájemného stanovena dohodou.

V Senohrabech dne 3.1. 2023