Fotbal Senohraby

SOKOL SENOHRABY

ZÁSADY PRÁCE S VAŠIMI DATY

INFORMAČNÍ POVINNOST

Záznamy o činnostech zpracování

v souladu s čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Správce vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá. Tyto záznamy obsahují všechny tyto informace:

 • jméno a kontaktní údaje správce – TJ Sokol Senohraby, z.s. IČO: 16554523, se sídlem U hřiště 272, 251 66, Senohraby (dále již jen jako „Správce“)
 • zástupce správce pro ochranu osobních údajů – JUDr. František Čermák, předseda VV fotbalového oddílu a člen VV TJ Sokol Senohraby, osoba odpovědná za agendu GDPR
 • účely zpracování – zpracování a užití osobních údajů členů sportovního oddílu pro účely:
  • spolkové evidence – výkon členských práv a povinnosti každého člena, ekonomická evidence (platby příspěvků, žádosti o dotace aj.), a další
  • sportovní evidence, sportovní činnost a její propagace – registrace hráčů (datum narození, fotografie), rozvrh tréninků, rozpis utkání, nominace hráčů, zápisy o utkání včetně jména, příjmení hráčů a výsledků utkání, popis průběhu utkání a další sportovní činnosti, evidence výsledků, vedení sportovních kronik a archivů, prezentace činnosti klubu, prezentace sportovních výsledků a jednotlivých hráčů jak v prostorách klubu tak prostřednictvím internetových stránek klubu fotbalsenohraby.eu
 • popis kategorií subjektů údajů – subjektem údajů je každý člen klubu, v případě nezletilých členů se při udělení souhlasu a jeho evidence uvádí též bližší identifikace alespoň jednoho zákonného zástupce
 • kategorie osobních údajů – evidují se osobní údaje a zvláštní osobní údaje
  • Osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození sportovní výsledky a výkonnost
  • zvláštní osobní údajerodné číslo, bydliště, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, telefonní číslo, email, údaje vypovídající o fyziologii člověka (váha, výška, velikost nohy a další), zdravotní stav (alergie, léky apod.)
 • kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích – osobní údaje jsou zpřístupněny organizacím a institucím pořádajícím sportovní soutěže, kterých se klub účastní, ať již se jedná o dlouhodobé soutěže či krátkodobé (turnaje, halové turnaje, zimní liga apod.) – např. FAČR, PFS apod., a jejich kontrolní nebo dohledové orgány. Osobní údaje a některé zvláštní osobní údaje (rodné číslo) jsou zpřístupněny též dalším příjemcům, zejména orgánům poskytujícím veřejnou podporu spolku, pro potřeby podání žádostí o dotace a jejich vyúčtování, pojištění hráčů (členů), zajištění zdravotních prohlídek a v dalších obdobných případech
 • informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – s výjimkou účasti na mezinárodních (zahraničních) sportovních akcích nejsou správcem osobní údaje ani zvláštní osobní údaje poskytovány do třetí země nebo mezinárodním organizacím
 • je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů; lhůty pro výmaz jednotlivých údajů se řídí příslušnými dotačními pravidly. S výjimkou sportovních archivů, evidence sportovní výkonnosti, sportovních výsledků, fotografií pro prezentaci klubu apod. se zvláštní osobní údaje mažou po ukončení členství v klubu na písemnou žádost, osobní údaje zůstávají pro účely evidence zachovány.
 • obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst.1; osobní údaje a zvláštní osobní údaje jsou uchovány v sídle spolku v zabezpečeném PC a v listinné podobě v uzamčené v kovové skříni.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován.

Porušení zabezpečení osobních údajů

 • Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.
 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Informace a přístup k osobním údajům

Článek 13 Nařízení

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

 • Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:
  1. totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
  2. případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
  3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
  4. oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl.6 odst. 1 písm. f)
  5. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  6. případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
 • Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:
  1. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
  2. existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
  3. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
  4. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
  5. skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
  6. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.
 • Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

Článek 14 Nařízení

Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

 • Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace:
  1. totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce;
  2. případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
  3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
  4. kategorie dotčených osobních údajů;
  5. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  6. případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
 • Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů:
  1. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
  2. oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
  3. existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
  4. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
  5. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
  6. zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
  7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Správce poskytne informace uvedené v odstavcích 1 a 2:
  1. v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány;
  2. nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace; nebo
  3. nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.
 • Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.
 • Odstavce 1 a 4 se nepoužijí, pokud a do té míry, v níž:
  1. subjekt údajů již uvedené informace má;
  2. se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;
  3. je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
  4. osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.

 

V Senohrabech, dne 25.1.2023 TJ Sokol Senohraby, z.s.